مقاله ها

رضایت مندی مشتریان

نوشته شده توسط عابدی. Posted in مجموعه رضایت مندی

مهم ترین اصول کاری بهسا گرافیک رضایت مشتری است.

لذا پنجاه در صد هزینه طراحی بعد از اتمام کار و رضایت کامل کارفرما دریافت خواهد شد.

UA-36740448-3